Τρίτη, 19 Μαρτίου 2013

Ε΄ΤΑΞΗ : DESCRIPTIONS - ADJECTIVES - COMPARISONS


Ε΄ΤΑΞΗ : DESCRIPTIONS - ADJECTIVES - COMPARISONS
                ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΠΙΘΕΤΑ - ΣΥΓΚΡΙΣΗ

 People need to describe things, ideas, other people etc. in their everyday lives. The basic tool to do this is adjectives. There are basically (3) conditions of describing various items. 1st) We describe an item attributing a characteristic or quality to it, but without comparing it to/with any other. In this case, we use the Positive Form of Adjectives. 2nd) We describe an item in relation to an other one, which means that the comparison takes place between (2) two items. 3rd) We describe an item among a group of items. In that case we use the Superlative Form of Adjectives.


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ
   Οι άνθρωποι νοιώθουν την ανάγκη να περιγράψουν πράγματα, ιδέες, άλλους ανθρώπους κ.λ.π στην καθημερινότητά τους. Το κύριο εργαλείο με το οποίο επιτυγχάνεται αυτό είναι τα επίθετα. Υπάρχουν βασικά (3) τρεις συνθήκες περιγραφής. 1η) Περιγράφεται ένα αντικείμενο , με το να του αποδίδεται μία ιδιότητα αλλά χωρίς να γίνεται καμία σύγκριση με άλλο. Σε αυτή τη περίπτωση χρησιμοποιούμε το Θετικό Βαθμό του Επίθετου. 2η) Περιγράφουμε ένα αντικείμενο σε σχέση με ένα άλλο. Έχουμε δηλαδή δύο όρους σύγκρισης ( α΄όρος και β΄όρος). Σε αυτή τη περίπτωση χρησιμοποιούμε το Συγκριτικό Βαθμό του Επίθετου. 3η)Περιγράφουμε ένα αντικείμενο επί του συνόλου ενός πλήθους αντικειμένων και η σύγκριση είναι απόλυτη, χωρίς να μπορεί να υπάρξει άλλη σύγκριση. Σε αυτή τη περίπτωση χρησιμοποιούμε τον Υπερθετικό Βαθμό του Επίθετου.


ADJECTIVES
Adjectives can modify nouns or pronouns and names. An adjective can be put before a noun or after the verb to be.
Tom is a clever boy. He is clever. It is a fast car.
ΕΠΙΘΕΤΑ
Τα επίθετα μπορούν να προσδιορίσουν ουσιαστικά, αντωνυμίες και ονόματα.Ένα επιθετο μπορεί να χρησιμοποιηθεί πριν από το ουσιαστικό ( Tom is a clever boy)  αλλά και μετά από το ρήμα to be. 
 This bike is fast.

Adjectives can go after the following verbs: appear=φαίνομαι, παρουσιάζομαι, become=γίνομαι, feel=αισθάνομαι, get=γίνομαι, νοιώθω, keep=κρατάω, μένω, turn=αλλάζω. 


Αdjectives can be used without nouns. Mind the definite article "the":
the rich=rich people= οι πλούσιοι ( χρησιμοποιείται ως ουσιαστικό και αναφέρεται σε όλους τους πλούσιους ανθρώπους)
the poor=poor people=οι φτωχοί ( χρησιμοποιείται ως ουσιαστικό και αναφέρεται σε όλους τους πλούσιους ανθρώπους)
Here is another example with nationalities in the plural: (αναφέρεται γενικά στους Σκωτσέζους ως εθνικότητα)
The Scottish live in the North of the United Kingdom.

Two or more adjectives can be used together.
Δύο ή περισσότερα επίθετα μπορούν να χρησιμοποιηθούν μαζί.

if you use more adjectives you can put them in front of the noun:
thin young dog

or you can put them after the verb (eg. to be). Then, and is placed between the last two adjectives.
It was hot, dry and cloudy.

Adjectives, ending in -ing and  -ed
There are adjectives ending in -ing and -ed. These are participle constructions, used like adjectives. Here are some examples: 
Υπάρχουν κάποια επίθετα που τελειώνουν σε -ing και -ed. Θα λέγαμε ότι είναι το αντίστοιχο της ενεργητικής και παθητικής μετοχής στα ελληνικά. Για να καταλάβετε τη διαφορά, σκεφτείτε ότι τα επίθετα σε -ing δείχνουν ότι το ουσιαστικό που προσδιορίζεται από το επίθετο προκαλεί μία κατάσταση ή ένα συναίσθημα ( boring film = μία βαρετή ταινία που μας προκαλεί βαριεστημάρα) αλλά, τα επίθετα σε -ed φανερώνουν ότι το ουσιαστικό που προσδιορίζεται από το επίθετο υφίσταται  (παθαίνει) κάτι, νοιώθει να του δημιουργείται ένα συναίσθημα (John was very bored= το μάθημα της Ιστορίας έκανε το John να βαρεθεί).

I saw a very boring film yesterday night. 
John was very bored at the History lesson yesterday at school.
When I go home at nights I feel very tired. 
Peter's job is very tiring. He always returns home tired every night.

Spelling Rules of the Comparison Degrees. 
There are two (2) categories, regular and irregular adjectives. The spelling varies accordingly. Υπάρχουν δύο (2) κατηγορίες επιθέτων, τα ομαλά και τα ανώμαλα. Η ορθογραφία ποικίλει ανάλογα.
Regular Adjectives:
 All adjectives having from one to two syllables, form the Comparative Form with the ending -er and the Superlative Form with the ending -est. All adjectives having more than two syllables, form the Comparative Form with the word more before them and the Superlative form with the word most. 
  Όσα επίθετα έχουν από μία έως δύο συλλαβές σχηματίζουν τον Συγκριτικό βαθμό με την προσθήκη της κατάληξης-er και τον Υπερθετικό με την προσθήκη της κατάληξης -est. Όσα επίθετα έχουν παραπάνω από δύο συλλαβές σχηματίζουν τον Συγκριτικό με τη λέξη more πριν από αυτά και τον Υπερθεττικό με τη λέξη most πριν από αυτά.

 Comparison with -er/-est
a) Adjectives with one syllable.
Επίθετα με μία συλλαβή.

Positive Degree    Comparative Degree     Superlative Degree
clean                             cleaner                          cleanest
cheap                            cheaper                         cheapest

b) Adjectives with two syllables ending in consonant + y = -iest
Επίθετα με δύο συλλαβές που τελειώνουν σε σύμφωνο + y
(Εκτός από το shy-shyer-shyest)
Positive Degree    Comparative Degree     Superlative Degree
happy                               happier                           happiest
easy                                  easier                              easiest

c)Adjectives with two syllables ending in -er.
Επίθετα με δύο συλλαβές που τελειώνουν σε - er
Positive Degree    Comparative Degree     Superlative Degree
clever                           cleverer                             cleverest

d) Adjectives ending in -ow
Επίθετα που τελειώνουν σε - ow.
Positive Degree    Comparative Degree     Superlative Degree
narrow                            narrower                       narrowest

e) Adjectives ending in silent -e
Επίθετα που τελειώνουν σε άηχο - e.
Positive Degree    Comparative Degree     Superlative Degree
large                                  larger                               largest

f)Adjectives ending in consonant-stressed vowel-consonant double the consonant. 
Επίθετα που τελειώνουν σε σύμφωνο - τονιζόμενο φωνήεν- σύμφωνο διπλασιάζουν το σύμφωνο.
Positive Degree    Comparative Degree     Superlative Degree
fat                                          fatter                              fattest
sad                                         sadder                           saddest

Comparison with more - most

Positive Degree    Comparative Degree     Superlative Degree
beautiful                      more beautiful                    the most beautiful
fantastic                       more  fantastic                    the most fantastic

IRREGULAR ADJECTIVES          

There is a  number of adjectives that  form the comparative and superlative form in their own way and not by following the general rules.

Positive                                Comparative                                 Superlative
good                                        better                                               best
far                                         farther/further                            farthest/ further
bad                                          worse                                              worst
much                                        more                                                most
many                                        more                                                most
little                                           less                                                  leastEXCEPTIONS FROM THE RULES

1. There are adjectives having two syllables that follow two rules. These adjectives can take both an -er / -est ending  and  a more/ most ending.
Υπάρχουν επίθετα που έχουν δύο συλλαβές αλλά σχηματίζουν τον συκριτικό και υπερθετικό και με τους δύο (2) τρόπους.
Positive                                                  Comparative                                 Superlative
clever                                                        cleverer                                         cleverest                                              
clever                                                        more clever                                   most clever
gentle                                                        gentler                                           gentlest
gentle                                                        more gentle                                   most gentle
friendly                                                     friendlier                                        friendliest
friendly                                                     more friendly                                 most friendly
quiet                                                          quieter                                           quietest
quiet                                                          more quiet                                     most quiet
simple                                                        simpler                                          simplest
simple                                                        more simple                                  most simple

2. Rule (Κανόνας): Tom is the tallest of all pupils in the class. 
   Exception (Εξαίρεση): Tom is the taller of the two brothers. Mary is the shortest of both her sisters.
    Explanation (Εξήγηση): Κατ'εξαίρεση, χρησιμοποιούμε τον συγκριτικό βαθμό με τη λέξη ''the'' πριν από το επίθετο, όταν ακολουθoύν οι φράσεις< of the two, of both>.


BUILDING SENTENCES
                                                         ΧΤΙΖΟΝΤΑΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Comparative: Tom is taller than Alice.
Alexandra is shorter than Tom.
adjective + er + than
Superlative: 
the+most + adjective
When we use the superlative, we compare an item with others at the highest degree. Also, we use prepositions of or in. e.g: Tom is the tallest boy in the class. Tom is the tallest of all pupils.
Όταν χρησιμοποιούμε τον Υπερθετικό βαθμό, συγκρίνουμε ένα αντικείμενο με άλλα σε απόλυτο βαθμό. Δηλαδή, δεν μπορεί να γίνει άλλη σύγκριση.  Π.χ: Phillipa is the most beautiful girl in her class. 
EXERCISES


EX1: Choose between the two.  Comparative or Superlative?
er or more? est or most?
Fill in the blanks with either the Comparative or Superlative Degree of the adjective. Don't forget to use ''than'' in the Comparative or ''the'' in the Superlative.
1. Mary is ...............................................................................................................her sister, Anna. ( tall)
2. Anna is ............................................................................................................her sister, Mary. ( short)
3. My uncle owns .........................................................................................car of all in the family. (fast)
4. Mrs Brown has a .......................................................life..........................................her sister. (simple)
5. Jason's Street is..........................................................................................Dimitriados Street. (narrow)
6. My bedroom is ......................................................................................................my brother's. (clean)
7. It's so awful! His feet become............................................everyday! Does he ever wash them? (dirty)
8. Maths is a.........................................................lesson..........................................Language! (difficult)
9. English is so .................................................................................................................German! (easy)
10. Mrs Alexandra's class is ................................................................................Mr Peter's class. ( quiet) 
11. When I was younger I was much..................................................................... I am nowadays. (thin)
12. Diana has ........................................................................................................feet in the school. (big)
13. My mum makes .............................................................................................cakes of all ! (delicious)
14. I believe that dogs are ..........................................animals.............................................cats. (friendly)
15. Russia is very cold and a lot .........................................................Egypt! I'd rather go to Egypt! (far)
16. In cold countries people have a spicy cuisine to keep themselves warm but in India where it is hot they eat.................................food. (spicy)
17. Greece is one of ..................................................................................countries in the world! (sunny)
18. The winter in Russia is ......................................................................................winter on earth. (bad)
19. I must hang up now, Nick! Call me! I've got ...........................talking time......................you! (a little
20. My second term marks were much .............................................................my first term ones. (good)


EX2: Read the following descriptions about Thalia, Peter and Joakim and make comparisons using both the Comparative and Superlative degrees.
THALIA
Thalia is 11 years old and has  4 sisters and a brother. She lives in a house with 4 bedrooms, 2 bathrooms, 1 living room and 1 kitchen. At school, Thalia is very good at Maths and Language. She loves sports and is very good at playing tennis. Thalia is 1.58m tall and weighs 45 kilos.
PETER
Peter is 15 years old and is the only child in his family. There're 4 rooms in his house but,  he's got his own room.At school, Peter is not good at all at Maths but he loves Language. He also loves sports and is very good at playing basketball. He is 1.89m tall and weighs 75 kilos.
JOAKIMΗ ΑΣΚΗΣΗ ΘΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ ΒΡΑΔΥ. It is time for school now! Bye!!Δ΄ΤΑΞΗ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΞΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΑ - PRACTICE ON TIME TELLING


Δ΄ΤΑΞΗ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΞΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΑ - PRACTICE ON TIME  
 

TELLING

Tips-Συμβουλές: Να θυμάστε όταν λέτε και γράφετε την ώρα στ’Αγγλικά:
1) Πρώτα αναφέρουμε τα λεπτά και δεύτερον την ώρα (δηλαδή, κάνουμε το αντίθετο απ’ότι στα Ελληνικά)
2) Όσον αφορά στην ηλεκτρονική ώρα- ψηφιακή ώρα, θυμόμαστε ότι από τις 00:00 τα μεσάνυχτα μέχρι τις 11:59 το μεσημέρι ισχύει το a.m = π.μ = προ μεσημβρίας. Από τις 12:00 το μεσημέρι μέχρι τις 23:59 τα μεσάνυχτα ισχύει το μ.μ = p.m = μετά μεσημβίας. Π.χ: 00:10 a.m, 17:30 p.m
3) Μία μέρα έχει 24 ώρες. Σύμφωνα με την ηλεκτρονική ώρα από τις 00:00 τα μεσάνυχτα μέχρι τις 12:00 το μεσημέρι, οι δείκτες του ρολογιού κάνουν ένα πλήρη κύκλο και από τις 12:00 το μεσημέρι μέχρι τις 00:00 τα μεσάνυχτα, επαναλαμβάνουν ένα ακόμη κύκλο.Από τις 12:00 το μεσημέρι συνεχίζουμε να υπολογίζουμε την ώρα με βάση το 12, προσθέτοντας +1, +2,+3,+4,+5,+6,+7,+8,+9,+10,+11,. Έτσι  έχουμε :  12:00p.m, 13:00 p.m= 01:00 μ.μ, 14:00 p.m = 02:00 μ.μ, 15:00 p.m = 03:00 μ.μ, 16:00 p.m = 04:00 μ.μ, 17:00 p.m = 05:00 μ.μ, 18:00 = 06:00 μ.μ, 19:00 = 07:00 μ.μ, 20:00 p.m = 08:00 μ.μ, 21:00 = 09:00 μ.μ, 22: 00 p.m = 10:00 μ.μ, 23:00 p.m = 11:00 μ.μ
4) Χωρίζουμε την ώρα σε 60 minutes = λεπτά. α) Μέχρι ο δείκτης των λεπτών να δείξει και μισή = half past, είναι προτιμότερο να χρησιμοποιούμε τη λέξη past = και, π.χ : 12:25pm : It’s twenty five past twelve. β) Μόλις ο δείκτης των λεπτών περάσει τη μισή ώρα (30 λεπτά= minutes) είναι προτιμότερο να χρησιμοποιούμε τη λέξη to = παρά, π.χ: 12:35 pm: It’s twenty five to one.
Υπάρχει ένας πολύ εύκολος τρόπος να υπολογίζουμε την ώρα με το παρά. Δείτε ένα παράδειγμα: The time is 21:40p.m.Έχουν περάσει 40 λεπτά μετά τις 21:00. Δεδομένου ότι η ώρα έχει 60 λεπτά,  μένουν 20 λεπτά μέχρι ο μικρός δείκτης να δείξει 22:00. Επομένως η  ώρα είναι twenty to ten. Αφαιρούμε δηλαδή από τα 60 λεπτά τα 40 και μας μένουν 20.

Ας εξασκηθούμε λοιπόν.


Exercise     a) Write a.m or p.m
                   b)Write the time in English
e.g: 08:05 It’s five past eight a.m in the morning / 08:35 It’s twenty five to nine a.m in the morning.
a) 12:00
b) 14:30
c) 16:45
d) 21:08
e) 22:30
f) 00:05
g) 13:36
h) 23:55
i) 19:45
j) 20:15
k) 20:40
l) 08:40
m) 09:08
n) 00:00
o) 18:30
p) 06:30
q) 17: 44
r) 15:00
s) 21:00
t) 22:00
u)04:00
v) 01:00
w) 13:00
x) 14:30
y) 16:30
  z) 22:35


Δευτέρα, 18 Μαρτίου 2013

E CLASS PRESENT & SIMPLE CONTINUOUS, TIME & NUMBERS TESTΓια να συγκεντρώσεις 100 points πρέπει να κάνεις οπωσδήποτε τη πρώτη άσκηση και μία απο τις άλλες δύο.
EX 1: ERROR CORRECTION (40 points =10*4 )
Find the mistakes in the following sentences and rewrite them. There is one mistake in every sentence.
1. Peter flies to Paris next Friday, 24th June , at 12:00 pm.
2. Ann’s Mum is very angry! It is 23:00 pm and Ann still plays on the playstation.
3. Maria doesn’t never wake up early!
4. Is Peter wanting to be a pilot?
5. The train from Athens to Kalamata is leaving at 13:35 pm.
6. Does your Dad never drink milk?
7. Phillip goes always to the church on Sunday mornings.
8. The cat lies on the floor! look!
9.Does your brother’s teacher stay  always at school late every day?
10. My friends seldom are watching films at the cinema.

EX2: TIME (30 points  = 10*3)
a) Write am or pm after each time
b) Write the time in English
1.     08:45
2.    13:30
3.    07:09
4.    14:15
5.    20:55
6.    09:25
7.    00:00
8.    22:59
9.    18:10
10.  16:16

EX3: NUMBERS (30points = 10*3)
Write the numbers in English
a)  999
b)  444
c)  666
d)  4444
e)  111
f)   3333
g)  222
h)  8888
i)   222
j)   555


 

Δ΄ ΤΑΞΗ VOCABULARY TEST UNITS 2, 3 & 4 Αγγλικά Δ΄Δημοτικού


EXERCISE 1: Fill in the sentences with a suitable word.


 1. You can play basketball at a basketball ….....................................................
 2. At school you can play the guitar in a............................room.
 3. My favourite lesson is …........................because I love numbers.
 4. Tom likes.................................because he is fond of running and playing football.
 5. I like learning about the past and what people did so I love................at school.
 6. One of the most interesting lessons is.......................................................................because we learn about the environment and nature.
 7. Some children are very good at making things with their hands so, they love going to the..............................lesson.
 8. People in Great Britain speak..................................
 9. If you like learning about grammar, syntax, verbs and how to make sentences then, …................................is the lesson for you.
 10. There are fifteen …......................................in the school one for each class.
 11. There are ten students in the class so, there are ten chairs and ten .................
           There is also a chair and a..........................for the teacher.


EXERCISE 2: Find and colour the seven days of the week.

J
H
I
S
I
P
L
U
T
T
F
R
E
S
U
N
D
A
Y
O
M
S
U
N
A
A
S
E
B
N
J
L
K
O
M
E
B
G
C
T
F
V
O
W
E
D
N
E
S
D
A
Y
H
A
D
S
C
F
I
D
L
D
M
Y
T
U
S
A
T
U
R
D
A
Y
A
N
B
H
R
O
M
H
V
I
A
Y
G
Y
F
A
W
S
E
S
U
D
D
K
L
P
Y
H
T
R
D
W
E
R
H
A
M
N
I
B
I
U
G
A
S
C
S
F
Y
K
O
L
I
N
A
T
Y
H
O
W
S
L
L
P
T
U
E
K
M
EXERCISE 3: VOCABULARY REVISION ON UNITS 2, 3 & 4: SPORTS, COUNTRIES, NATIONALITIES, TIME, WEATHER ADJECTIVES ending in -y, DAYS & MONTHS


 1. When you play...............................you usually need two rackets and a small ball.
 2. Anna loves mountains so, she often goes.......................at weekends.
 3. There are a lot of sea sports that you can do in summer or even in winter like.........................., …...................... and........................................................
 4. Most children have a bicycle and go.........................................in their free time.
 5. ..........................................is very popular in England and Greece because people there love horses.
 6. The capital city of England is.........................................................................................
 7. The capital city of Greece is ….......................................................................................
 8. The capital city of France is ….......................................................................................
 9. The capital city of Albania is …......................................................................................
 10. People in Greece speak …..............................................................................................
 11. People in Italy speak …....................................................................................................
 12. People in China speak.....................................................................................................
 13. People in Athens and Volos speak..............................................................................
 14. People in France speak …..............................................................................................
 15. Every weekday students and teachers go to.............................................................
 16. On Saturdays, I go with my parents to the...............................to buy food, fruit and things for the house.
 17. At Christmas children visit the …...................................to send letters to Santa Claus.
 18. It is very good for a village to have a …................ ...................because children and people there can play different sports and exercise.
 19. When I have free time I like to go to the..........................and watch a film, usually a comedy.
 20. There are a lot of people in big cities so they usually stay in …............of.....................
 21. I like the new...........................in Acropolis. You can see a lot of important things of the past in old Athens.
 22. My favourite month is ….....................because schools close and we go on holidays.
 23. My brother's favourite month is.......................because schools open.
 24. It is always hot in........................, the seventh month of the year.
 25. Christmas is always in..........................................................
 26. The smallest month of the year is.......................................because it has got 28 days..
 27. People in Europe celebrate New Year's Day in.........................................................
 28. ......................is the eleventh month of the year.
 29. ..................is the last month of spring.
 30. The tenth month of the year is.......................................................................................
 31. The third month of the year is........................................................................................
 32. The fourth month of the year is.....................................................................................
 33. The third month of summer is........................................................................................
 34. The weather in summer is............................and............................................................
 35. The weather in winter is................................and............................................................
 36. What is the ….................................................like in spring? It is warm.
 37. It rains a lot in autumn so, it is........................................................................................
 38. It.............................................on the mountains so the weather is snowy.
 39. a)Write the time and b) a.m or p.m
           a. 10:45 b. 16:30 c. 22:50 d. 21:00 e. 18:06 f. 12:15
           g. 14:25 h. 19.35 i. 15:15 j. 05:05 k. 00:00 l. 17.40